×

Evaluering på Strandmølleskolen

 

Vi arbejder med evaluering på mange niveauer. På Strandmølleskolen har vi en lang tradition for evaluering af elevernes faglige standpunkt. Elevernes trivsel vægtes højt og er derfor også genstand for en løbende evaluering. Vi er meget opsatte på at igangsætte nye tiltag, som kombineret med de nuværende evalueringer skal give et godt billede af den enkelte elevs trivsel og faglige standpunkt.

Vi definerer evaluering som en proces, hvor en eller flere personer ud fra praktiske erfaringer ser på kvaliteten af et hvilket som helst forhold.

Følgende gør vi på Strandmølleskolen:

Klasselærerne følger den enkelte elevs trivsel og faglige udvikling i hverdagen. Der afholdes ugentlige klassemøder omkring det sociale liv i klassen samt undervisningsmiljøet. Det vil typisk være elevernes emner, der er på dagsordenen, men læreren kan også vælge en situation eller et tema. To gange årligt – før forældresamtalerne gennemfører klasselæreren personlige samtaler med hver enkelt elev. Klassens lærere mødes mindst 2 gange om året, hvor den enkelte klasse og elever diskuteres. Her evalueres den enkelt elevs udvikling og i indeværende skoleår vil evalueringerne foregå i november og marts. Klasselæreren i 0. til 3.kl. indhenter oplysninger fra fritidsordningen.

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes 2 forældresamtaler pr. skoleår.

Første samtale (efterår):
                      1. klasse har hjemmebesøg i september/oktober.

                      De øvrige klasser har samtaler i oktober/november

Anden samtale (forår):

                      9. kl. har samtaler i februar (et tilbud)

                     0.– 8. Kl. har samtaler i marts

Deltagelse af elever:

                      0.kl., 1.kl., 2.kl Begge samtaler uden elever

                      3.kl. – 9.kl.       Eleverne er med til samtalerne

Klasselæreren har individuelle samtaler med eleverne inden forældresamtalerne. (ca. 10 min. pr. elev)

Klasselærerne indkalder til forkonsultation, hvor teamet deltager. Ved forkonsultationen i 9. kl. deltager alle de af klassens lærere, der underviser i prøvefag. Datoerne for samtalerne fastsættes ved skoleårets begyndelse. Der er afsat 20 minutter pr. elev/gang. Ved hjemmebesøgene er der afsat 30 minutter pr. elev.Ved samtalen deltager klasselæreren samt en lærer mere, oftest matematiklæreren. Får en elev specialundervisning, kan specialundervisningslæreren også deltage. I forbindelse med invitationen/indkaldelsen til forældrene kan vedlægges et samtaleblad, som elev og forældre taler igennem inden samtalerne.

Der vil løbende være afleveringsopgaver for en vurdering af det faglige udbytte med skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger til den enkelte elev. Lærerne samtaler med de enkelte elever i undervisningen om arbejdsindsats, udbytte mv. Eleverne fremlægger ofte arbejdsresultater for hinanden og skriver logbog i enkelte undervisningsforløb f.eks. i forbindelse med projektopgaver. Lærerne afvikler mindre test stillet af den enkelte faglærer – f.eks. spørgsmål til bogen/pensum. I udvalgte fag og undervisningsforløb sammenlignes elevernes viden før og efter et undervisningsforløb f.eks. gennem faglige observationer i timerne.

I fagteams diskuterer lærerne resultaterne af de forskellige evalueringsmetoder samt metodernes egnethed. Her vil der også være løbende evaluering, hvor der udveksles erfaringer om klasserne og den enkelte elev. Skolens ressourcepersoner, læsevejleder, matematikvejleder har stadig fokus på nye evalueringsmetoder og tests. Senest i foråret 2018 gennemføres en opfølgning af test- og evalueringsformerne.

Hvert år gennemføres årsprøver i 8.kl. og terminsprøver i 9.kl. Desuden afholdes Folkeskolens Prøver efter 9.kl.

LUS – læseudviklingsskema.

LUS er et evaluerings- og planlægningsværktøj for lærerne på SMS i arbejdet med hver enkelt elevs læseudvikling.

For at hjælpe og støtte det enkelte barn på SMS i deres læsning, bruger lærerne LUS (LæseUdviklingsSkemaer) til at følge de enkelte børns læseudvikling fra start og videre frem.

LUS gør det muligt for læreren at gennemføre en differentieret undervisning så vi sikrer, at alle børn på SMS bliver udfordret på eget niveau. Lus-evalueringen foregår i en dialog mellem lærer og elev. Sammen finder de ud af, hvad næste mål i læseudviklingen skal være, og hvordan de med fælles strategier kan nå dertil.

LUS er en del af den løbende evaluering på SMS, der bygger på lærerens kendskab til elevens læsekompetencer over en længere periode. Med LUS opsætter læreren undervisnings- og læringsmål for det enkelte barn og sikrer sig, at barnet udvikler sine læsekompetencer.

Klasserne luses 3 gange om året på SMS.

 1. Gang: LUS vurderinger lægges på nettet i uge 40- herefter LUS-møde i danskudvalget.
 2. Gang: LUS vurdering lægges på nettet i uge 6 – herefter LUS- møde i danskudvalget.
 3. Gang: LUS vurdering lægges på nettet i uge 19 – herefter LUS- møde i danskudvalget.

På de efterfølgende LUS- og danskmøder gennemgår og evaluerer elevernes resultater med lærerne i samarbejde med læsevejlederen. Hvis udviklingen går i stå, får eleven et intensivt læsekursus med eneundervisning eller på mindre hold. Forældrene orienteres o deres barns læseudvikling til forældresamtalerne. Testresultaterne opbevares centralt, så de kan tilgås af de lærere, der måtte have brug for det.

Læse- og stavetest Strandmølleskolen

Danskundervisningen på Strandmølleskolen evalueres med standardiserede læse- og staveprøver:

Klassetrin

Prøvetype

0. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Bogstavprøve, Ordlæseprøve

1. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Ordlæseprøve, Sætningslæseprøve,

2. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Ordlæseprøve, Sætningslæseprøve, Staveprøve, Tekstlæseprøve
 • ST2

3. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Sætningslæseprøve, Staveprøve, Tekstlæseprøve
 • ST3
 • ULF: Udredning af læseforståelse

4. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Sætningslæseprøve, Staveprøve, Tekstlæseprøve
 • ST4

5. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Sætningslæseprøve, Staveprøve, Tekstlæseprøve
 • ST5

6. kl.

 • Skriftsproglig udvikling: Tekstlæseprøve, Staveprøve
 • Skriftsproglig udvikling – fra 12 år

7. kl.

 • Skriftsproglig udvikling – fra 12 år
 • ST7

8. kl.

 • Skriftsproglig udvikling – fra 12 år
 • ST8

9. kl.

 • Evt. Skriftsproglig udvikling – fra 12 år
 • Prøverne i læsning og retskrivning fra FP9, folkeskolens prøver

 

Læsevejlederen og dansklæreren vurderer i fællesskab, hvilke test der tages i den enkelte klasse, derfor kan der forekomme afvigelser fra dette skema.

Udover de standardiserede test evalueres eleverne løbende med LUS, læseudviklingsskema.

Dette danner tilsammen grundlag for eventuelle faglige indsatser hos den enkelte elev.

Overordnet evaluering i matematik på Strandmølleskolen

Kl.

Prøvetype

1.

MAT-test

2.

MAT-test

3.

MAT-test

4.

MAT-test

5.

MAT-test

6.

MAT-test

7.

MAT-test

8.

MAT-test eller FSA problem- og færdighedsprøver fra tidligere år.

9.

FSA problem- og færdighedsprøver fra tidligere år. Temaprøver fra Gyldendal.

 

MAT 1-9 er prøver, som giver læreren mulighed for at undersøge, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebra, Geometri og måling og Statistik og sandsynlighed.

Det er op til den enkelte lærer, om han/hun vil tage prøverne én eller to gange om året. Der er et krævende tidsperspektiv i prøven der gør, at de fleste tager dem én gang og i februar/marts måned inden forældresamtalerne.

Eleverne får den prøve, læreren mener afspejler deres niveau og ikke nødvendigvis den der ”passer til” deres klassetrin. Matematiklæreren tester klasserne og drøfter med matematikvejlederen det fremadrettet forløb.  Tilbagemelding til kontoret, der opbevarer resultaterne.

Ud fra testresultaterne har lærerne mulighed for at indstille elever med matematikvanskeligheder til ekstraundervisning.

0.kl

I september/oktober tager børnehaveklasselederen KTI-kontrolleret tegneiagttagelse, en bogstavtest (Alle bogstaver) og en begrebstest (Find billedet) på alle elever. I matematik testes begreberne før og efter og talrækkefølge. Herefter drøftes alle børn i klassens lærerteam fagligt og socialt.

I marts/april tages testene Ordlæseprøve 1 og Bogstavprøve 1. I matematik testes de igen i den samme test som i efteråret. Herefter drøftes alle børn igen fagligt og socialt i klassens lærerteam.

Alle elever bliver 3 gange årligt LUS´et (læse udviklings skemaer), så de bliver støttet bedst muligt i deres læseudvikling.

Eventuelle bekymringsbørn bliver drøftet i klassens lærerteam ugentligt. I danskteamet, hvor der afholdes 3 møder årligt, bliver bekymringsbørnene også drøftet fagligt og socialt.

I juni måned er der overleveringsmøde med deltagelse af børnehaveklasseleder og kommende klasselærer. Indholdet er en gennemgang af alle klassens elever og deres sociale, personlige og faglige udvikling.

Top

STRANDMØLLESKOLEN