×

Skolens historie

En gammel skole med stolte traditioner

Assens private realskole blev oprettet i 1878, og havde fra midt i halvfemserne lokaler i kommunens ejendom, den anselige "Rydbjergs Gaard", Adelgade 18. I 1920 overtog forældrene skolen. I 1921 sammensluttedes skolen med Frk. K. Sands Drengeskole til Assens Privatskole. Efter et par vanskelige start år gik elevtallet hastigt frem fra 50 elever i 1922-23 til 185 elever i 1927, hvor skolen tillige fik lokaler i Teknisk skole, Nygade.


Som en naturlig følge af denne stigning i elevtallet, vedtog man i 1926-27 at omdanne skolen til en privat mellem- og realskole, hvilket betød, at eleverne kunne forblive i samme skole fra indmeldelsen i 1. klasse til afgang med eksamen og ikke skifte skole i 11 års alderen. Samtidig sikredes de kvalificerede elever optagelse i mellemskolens 1. klasse. Skolens undervisning delte sig naturligt i tre afsnit: Børnehaven, underskolen og eksamensskolen.


I 1930 købte skolen ejendommen Damgade 34 og opførte en ny skolebygning og et gymnastikhus - "på en lys og luftig plads kun 2 min. fra banegården". Underskolen havde dog stadig lokaler i Adelgade 18 i de følgende par år. Om disse år fortæller Ellen Arndal, der kom til skolen som lærer i 1930, at lokalerne i Adelgade 18 var utidssvarende, og det var med fryd og glæde at hele skolen flyttede til Damgade 34. Desværre blev det dog ikke kun lyse timer, der prægede de følgende år. I krigens tid blev undervisningen gang på gang afbrudt af ophold i tilflugtsrummene, og gymnastiksalen var om vinteren iskold, så man blev nødt til at være i uafbrudt bevægelse. Senere blev skolen beslaglagt af tyskerne, og man måtte søge husly på Teknisk skole og vist også i pastor Kures konfirmationsstue.


Ellen Arndal fortæller også om nogle af de lærerpersonligheder, der prægede skolen disse år. I 1930 var Hyllemose - "hyllefar" - skolebestyrer og en udsædvanlig inspirerende dansk- og tysklærer. Sanggård var en meget dygtig matematiklærer, lille af statur, men stor i begavelse og med et uudslukkeligt humør. Bedst husket og højst elsket var dog Niels Kjærbye, med sin aldrig svigtende forståelse af de unge og med en helt usædvanlig fortælleevne, der altid kunne fængsle og som gjorde naturhistorie og historie til andet en støvede skolebøger. Man hørte ikke historie, man oplevede det!


Skolen kæmpede løbende med økonomiske vanskeligheder, men da det så allersortest ud, kom der en frelsende engel, og det var skolebestyrer Jelsberg. Han købte skolen og gjorde det til sin hjertesag at få den bragt på fode igen - og det lykkedes for ham. Da han under en sygdomsperiode solgte den igen, var det på en måde, der sikrede skolen bedst mulige vilkår.
Skolegården var et imponerende skue af cykler i 50'erne. For at bevare de mange cykler nogenlunde intakte, opfandt skolebestyrer Jelsberg mere eller mindre avancerede cykelstativer og skure.


Skoledagen indledtes også dengang med morgensang i aulaen, men yderdøren var skarpt bevogtet af lærere, så man slap ikke ubemærket ind, hvis man kom for sent. Overhøringen skulle afsløre, om bogen havde været åbnet derhjemme, og karaktergivningen var jo et vægtigt middel som en tilskyndelse til at læse på lektien.


I slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne var der en livlig debat og formulering af nye mål for skolen. Interessant er det, at en årsberetning fra sidst i 20'erne indeholder en definition på skolens mål, som i grundtanken ligger meget tæt på den nye målsætning. Der beskrives rejser i ind- og udland. Man har haft skoleudflugter, som f.eks. sejltur med hjuldamper til Fænø, der afsluttedes med bålstegte pølser på strandbredden. Man har arrangeret møder mellem elever, lærere og forældre for bevidst at drage nytte af dette samspil. Endvidere var man opmærksom på nødvendigheden af, at skolen fungerede i kontakt med det omgivende samfund og ikke som en isoleret enklave - alt sammen noget man i dag opfatter som nytænkning.


Som et lille kuriosum, kan nævnes:
I 1878 var der i købstaden Assens 509 elever. Heraf 6 private skoler (institutter) med tilsammen 135 elever.
6. januar 1880 var:
Højeste lærerløn 2222 kr.
Laveste lærerløn 1171 kr.
Højeste lærerindeløn 1101 kr.
Laveste lærerindeløn 821 kr.
I 1862 vurderede man, at lærer Petersen på Saltofte skole var så dygtig, at han ene mand i flere år underviste 121 elever.

I 2003 fejrede skolen sit 125 års jubilæum. I den anledning bad skolen den tidligere skoleleder Thomas Bruun skrive skolens historie. det er der kommet en lille interessant bog ud af, som kan købes på skolen for 50 kr.

I 2019 fejrede skolen sit 140 års jubilæum. I den anledning er der blevet skrevet en fødselsdagssang, som du kan høre herunder.

Top

STRANDMØLLESKOLEN