×

Fag & Læseplaner

Engelsk fra 0. klasse

Strandmølleskolen følger folkeskolens fag & læseplaner

Vi tilbyder engelskundervisning fra 0. klasse

Formål:
Gode sprogkompetencer er helt nødvendige for at kunne "navigere" og kommunikere i en global verden. Eleverne vil fremover få brug for engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i deres uddannelse, arbejde og privatliv.
På Strandmølleskolen tilbyder vi engelskundervisning fra 0. kl. En tidlig sprogstart udnytter børnenes åbenhed, spontanitet og lyst til at lege og imitere.
Sproget leges ind og derved skærpes lydhørhed og opmærksomhed over for det engelske sprog, så elevernes sproglige kompetencer udvikles. Mål:
At eleverne får et godt grundlag for deres videre arbejde med engelsk
At gøre eleverne trygge ved og glade for fremmedsprog
At styrke de bogligt svage elever ved at bruge deres auditive styrkesider
At forbedre børnenes udtale og intonation
At eleverne udvikler en positiv holdning til mennesker fra andre kulturer

 

Metoder:
Sproget indlæres i princippet som modersmålet, hvor sprog og handling knyttes sammen, og hvor konkrete materialer spiller en stor rolle.
Undervisningen tager udgangspunkt i nære, genkendelige emneområder. Der arbejdes med: Lege, Rim og remser, Sange, Spil, Billedbøger, Rollespil, Computer og Film

Evaluering Iagttagelser og samtaler Enkeltelever, par, grupper og hele klassen

 

Valgfag:

I 7.klasse startes op på et 2-årigt prøveforberedende forløb i Håndværk og Design, musik eller billedkunst som afsluttes med prøve i 8. kl.

Top

STRANDMØLLESKOLEN