×

Vedtægter for skolen

Vedtægter for skolen kan downloades ved at trykke her. 

VEDTÆGTER FOR SKOLEN

Nedenstående vedtægter er fremlagt og godkendt på generalforsamling den 27. april 2022.

Vedtægterne offentliggjort d. 11. maj 2022

 

Vedtægter for den selvejende institution Strandmølleskolen

SKOLENS NAVN,ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§1

Skolens navn er "Strandmølleskolen". Skolen er oprettet i år 1878
Stk. 2. Skolens hjemsted er Assens Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Damgade 34, 5610 Assens.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.
Skolen har CVR- nr.: 61861513

 

 1. SKOLENS FORMÅL

§2.

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

Skolens målsætning hviler på en opfattelse af, at åbenhed og demokrati er det bærende for en god skole.

Strandmølleskolens opgave er, at eleverne i et stimulerende miljø tilegner sig kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige og personlige udvikling. For at opnå dette, skal der være et gensidigt, forpligtende samarbejde mellem skole og hjem.

Samværet skal i trygge rammer udvikle gensidig respekt, tillid til egne muligheder og engagement.

På Strandmølleskolen lægger vi vægt på, at vores elever lærer at blive aktive deltagere i det danske samfund.

Eleverne forberedes til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter, og derfor må hverdagen præges af åbenhed, ligeværd og demokrati.

 

 1. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

STK. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

STK. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrekredsen (jrf. denne vedtægts §5 stk.2) ved skolens generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte at skolelederen, viceinspektøren, SFO-lederen og en eller flere medarbejderrepræsentanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse (skoleleder, viceleder) eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

STK. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 3 år og afgår hhv. 2, 2 og 3 hvert år. Hvert år vælges for et år 2 suppleanter på generalforsamlingen.

STK. 5. Forældrekredsen kan på generalforsamlingen afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

STK. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Bestyrelsesmedlemmerne skal udtræde af bestyrelsen ved næstkommende generalforsamling, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen efter forældrenes ønske.

STK. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

STK.8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen.

STK. 9. Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges af bestyrelsens midte. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

STK. 10. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

STK. 11. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

STK. 12. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem eller dertil knyttede opgaver.

STK. 13. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af friskolelovens § 5.

STK. 14. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

STK. 15. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt m.v. og kap. 2 om inhabilitet.

STK. 16. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

STK. 17.  Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. 

STK. 18. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

STK. 19. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

STK. 20. Vedrørende beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmernes underskrift.

STK. 21. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 20, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

 1. REGNSKAB M.V.

§4

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

STK. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

STK. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

STK. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

STK. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

STK. 6. Forældre til elever samt ansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

 1. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG GENERALFORSAMLING

§5

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

STK. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

STK. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.

§6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at gældende regler for tilsyn følges.

 

§7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen består af forældrekredsen, se §5 stk.1. Ud over forældrekredsen har skolens ansatte adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via skolens intrasystem eller anden sikker forsendelsesmetode med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
 6. Valg af suppleanter jfr.§ 3, stk. 4.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

STK. 2. Ved valg af tilsynsform, tilsynsførende, bestyrelsesmedlemmer eller ved andre afstemninger, er bestyrelsen ansvarlig for at kun medlemmer af forældrekredsen stemmer.

STK. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

STK. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer. For valget gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet. De kandidater, der ønsker valg til skolens bestyrelse skal være til stede og overfor forældrekredsen gøre rede for deres ønske om opstilling.

STK. 5. Hvert medlem har én stemme.

STK. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen. Fuldmagten skal være skriftlig.

STK. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

STK. 8. Generalforsamlingen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

STK. 9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

STK. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

STK. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

STK. 12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter.

STK. 13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

STK. 14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted

STK. 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det.
Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

STK. 16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

 

 1. SKOLENS DRIFT

§8

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. Og eventuelt ved bidrag fra andre.

STK. 2. Skolens midler må kun komme skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

STK. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

STK. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

STK. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

STK. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

 

 1. TEGNINGSRET

§9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

STK. 2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

STK. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

STK. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 1. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§10

Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 16, pkt. og § 7, stk. 6.

Stk. 2

Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift

4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen

 

 

 1. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§11

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 16.

STK. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

STK. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2 stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

STK. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

STK. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse.

STK. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

STK. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

STK. 8. Eventuelle overskydende midler skal efter indstilling fra bestyrelsen med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

STK. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

 

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamlingen i Assens den 27. april 2022.

Assens den 27. april 2022

Formand: Line Hartmann-Weiergang

Næstformand: Søren Storm

 

Line Hartmann-Weiergang, Hemmelig adresse  

Søren Storm, Bystævnevej 39  5610  Assens

Belinda Gerberg Johansen, Barløsevej 77 5610  Assens

Jens Holmegaard, Gamtoftevej 6 5610  Assens

Helle Rosendal Hansen, Prinsevej 53 5631  Ebberup

Henrik Skøtt-Christensen Trollesøvej 12 5610  Assens

Rasmus Bjørn Rasmussen Assensvej 9 5620  Glamsbjerg

Paw Hannibal Helms, Salbrovad 18 5610  Assens

Malthe Ahlmann Saltoftevej 51 5610  Assens

 

Top

STRANDMØLLESKOLEN